_PRINT 


ข่าว : ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อม
ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จัดให้มีการอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK เครื่องตรวจวัดหาค่าเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้กับคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร  เพื่อไปใช้ตรวจกับนักเรียน 
ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จัดให้มีการอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK เครื่องตรวจวัดหาค่าเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้กับคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร  เพื่อไปใช้ตรวจกับนักเรียน 

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 246 ครั้ง
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:55:27:PM