_PRINT 


ข่าว : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มาติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มาติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
วันที่1 กรกฎาคม 2563โรงเรียนยอแซฟพิจิตรเปิดเรียนวันแรก ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มาติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผลการประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนแล
วันที่1 กรกฎาคม 2563โรงเรียนยอแซฟพิจิตรเปิดเรียนวันแรก ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มาติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผลการประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติมาตรการดูแลนักเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 231 ครั้ง
วันที่ 02 กรกฎาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:45:35:PM