Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา


 นักบุญยอแซฟ   ข้อมูลพื้นฐานชองสถานศึกษา 

ประวัติโรงเรียน

     ชื่อโรงเรียนยอแซฟพิจิตร   ตั้งอยู่เลขที่  80  ตำบลท่าหลวง   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โทรสาร 056650599 E- mail  ;  josephphichit@ hotmail.com  website www.josephphichitschool.ac.th 

1.2  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ  วันที่ 16 พฤษภาคม  2540 

1.3  เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.4  เนื้อที่ 6ไร่ 2 งาน  97 ตารางวา 

1.5 เฃตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1 

1.6  ประวัติโรงเรียน


          โรงเรียนยอแซฟพิจิตร  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ตั้งอยู่เลขที่  80  หมู่  8  ถนนพิจิตร – ตะพานหิน  ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์  66000  โทรศัพท์  056-650599  โทรสาร  056-650599  Website  www.josephphichitschool.ac.th   เป็นโรงเรียนคาทอลิกของสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ในความรับผิดชอบของฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรค์  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ในปีการศึกษา  2540  ปัจจุบันบริหารงานโดย  บาทหลวง ประเสริฐ  สิทธิ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  และ นางสาวบุญชอบ  หัวใจ  เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ  ผู้อำนวยการโรงเรียน    มีครู   74 คน  มีนักเรียน  1,381  คน มีอาคารเรียน  3  หลัง  คือ  อาคารเรียนยอแซฟเป็นอาคาร  2  ชั้นระดับก่อนประถมศึกษามี  10  ห้องเรียน  และอาคารเรียนเซนต์เมรี่เป็นอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น  ระดับประถมศึกษามี  22  ห้องเรียน  และอาคารซางตาครุ้ส เป็นอาคารระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น มี  6  ห้องเรียน  ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาการศึกษาภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรม  นำความรู้”  คือ  การพัฒนาคนให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  โดยมุ่งหวังให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 (อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่) 


อาคารเซนต์แมรี่


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนยอแซฟพิจิตร All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (10801 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]